Volg Winkeljobs via
Homepage | Voorwaarden
Algemene voorwaarden
Winkeljobs.nl is eigendom van Made by Johan, gevestigd te Ridderkerk. De hierna genoemde bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website Winkeljobs.nl.

Algemeen
Door het gebruik van de website en/of aangeboden faciliteiten gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Winkeljobs.nl heeft het recht, zonder voorafgaande bekendmaking, deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in dat geval direct in werking.

Doel
Winkeljobs.nl is een gespecialiseerde vacaturesite voor winkelpersoneel. Ons doel is om werkgevers en werkzoekenden in de detailhandel met elkaar in contact te brengen.

Verwijzingen
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Winkeljobs.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Winkeljobs.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gebruik
1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Het gebruik van de website door gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
3. Winkeljobs.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door gebruiker verzonden of ontvangen
e-mail.
4. Gebruiker zal de website en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van een sollicitatie of de werving van personeel.
5. Het is gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan:
  - het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere gebruikers die geen verband houden met het contact tussen werkgevers en kandidaten, met bestrekking tot vacatures of sollicitaties;
  - het selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven;
  - het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.

Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat de website of verstuurde e-mails persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het Privacy statement.

Vacatures en bedrijfspresentaties
Opdrachtgever kan via de beheerpagina's zelf een vacature en/of bedrijfspresentatie plaatsen en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de geplaatste teksten en/of logo's.

Winkeljobs.nl heeft te allen tijde het recht om vacatures of bedrijfspresentaties te weigeren of te verwijderen. Dit betreft met name die vacatures, waarin niet uitdrukkelijk sprake is van een zogenaamd loondienstverband of stage in de detailhandel.
Andere redenen hiervoor kunnen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn:
- het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
- het doen van discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
- het plaatsen van teksten die in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling;

Winkeljobs.nl behoudt het recht om teksten naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

Indien een vacature door Winkeljobs.nl wordt geweigerd, en de vergoeding voor het plaatsen van de vacature reeds door de opdrachtgever is voldaan, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan Winkeljobs.nl besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

Prijzen en betaling
Alle vermelde prijzen op Winkeljobs.nl voor aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Winkeljobs.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te herzien.

Voor de betaling van producten en diensten, zoals het plaatsen van vacatures, ontvangt opdrachtgever een factuur per e-mail of per post. Opdrachtgever dient deze te voldoen binnen de betalingstermijn die op de factuur vermeld is. Het voor de vervaldatum verwijderen van vacatures ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen.

Indien de plaatsing van een vacature voor het bereiken van de vervaldatum door opdrachtgever wordt verwijderd, bijvoorbeeld wanneer een vacature is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode. En en ander zonder het recht tot restitutie.

Intellectuele eigendom
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en software berusten bij Winkeljobs.nl met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgevers is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.

Logo's van opdrachtgevers, door opdrachtgever beschikbaar gesteld, blijven eigendom van opdrachtgever. Winkeljobs.nl behoudt zich het recht voor deze logo's in grootte te bewerken voor gebruik op de website. Bij het ter beschikking stellen van een logo, geeft opdrachtgever hiervoor stilzwijgend toestemming.

Het is gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van Winkeljobs.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

Onderhoud
Winkeljobs.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever of gebruiker jegens Winkeljobs.nl ontstaat.

Garantie
De inhoud van de website Winkeljobs.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet correct of onvolledig is.

Winkeljobs.nl kan niet garanderen dat de website juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door kandidaten opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Winkeljobs.nl wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan Winkeljobs.nl heeft voldaan.

Winkeljobs.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens of enige andere schade.

Winkeljobs.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of diensten door opdrachtgever of gebruiker en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen en onbereikbaarheid van de website. Opdrachtgever vrijwaart Winkeljobs.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

Geheimhouding
Opdrachtgever erkent dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en/of Winkeljobs.nl. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of Winkeljobs.nl. Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de inloggegevens die door Winkeljobs.nl aan gebruiker beschikbaar zijn gesteld voor toegang tot beheerpagina's.

Uitsluiting
Winkeljobs.nl heeft te alle tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte van de website te weigeren of te blokkeren. Winkeljobs.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker indien:
- er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de door Winkeljobs.nl aangeboden faciliteiten;
- Winkeljobs.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker;
- er sprake is van herhaalde overtreding van n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam worden voorgelegd.
 
Zoeken in alle vacatures
Trefwoord:
Plaats:
Functie:
Branche:
Uitgebreid zoeken
De vacaturebank voor winkelpersoneel
• Snel en eenvoudig vacatures
  plaatsen
• Gratis bedrijfspresentatie
• Sollicitaties direct per mail
Overzicht winkel vacatures   |   Over Winkeljobs   |   Help   |   Privacy statement   |   Voorwaarden
Copyright 2018 Winkeljobs.nl - Vacaturebank voor winkel vacatures, detailhandel en winkelpersoneel - Winkeljobs.nl is een onderdeel van Made by Johan.